Krav til lokallagene

Kravene til lokallagene i for å være et tellende lokalgruppe. Disse må oppfylles for å kunne sende inn årsrapport for å få frifond medlemsstøtte.
  1. Gruppen må ha minst tellende 5 medlemmer.
  2. Medlemmene må betale en årskontingent på minimum 50,- kr. Kontingenten må være inntektsført i gruppens regnskap. Kontingenten står fritt til gruppens disposisjon og skal gjelde for et kalenderår. Departementet gir nemlig bare støtte til det antallet barn og ungdommer i gruppene som har betalt kontingent. Dette betyr at UNG bare kan oppgi betalende medlemmer i gruppene når tilskuddssøknaden sendes til departementet. En person kan være medlem (betale kontingent) i flere grupper.
  3. Det må oppgis fødselsår, dette for å dokumentere om hvor mange som er over og under aldersgrensene på 15, og 26 år. På medlemslistene må det fylles ut navn, adresse og fødselsår (eller fødselsdato om en ønsker det, det er valgfritt) for det enkelte medlem. Det må også fremgå av medlemslisten hvor mye kontingenten er og merket av for hvem som har betalt. Medlemslisten må også signeres av hovedlederen.
  4. For at din gruppe skal telle som selvstendig, må også den enkelte gruppe ha en selvstendig økonomi, med eget regnskap. Det betyr at barne- og ungdomsarbeidet kan ha en felles konto eller kasse, men det må klart framkomme av regnskapet, hva som er brukt til den enkelte gruppe.
  5. Det må lages en årsrapport for gruppen. Dette gjøres allerede i mange menigheter, da barne- og ungdomsgruppene i menighetene leser opp sin rapport på menighetens årsmøte. Vi vil gjerne at dere sender kopi av denne sammen med kopi av medlemslisten. Hvis gruppen har fått direktestøtte fra Frifond, må denne rapporten inneholde et avsnitt der det beskrives hva disse midlene er brukt til.
  6. Gruppen må ha egne vedtekter. Eller slutte seg til UNGs standardvedtekter for lokale grupper.
  7. Gruppen må sende inn årsrapport for grunnlagsåret til sentralleddet (UNG).
  8. I grupper som har minst 4 ungdommer over 15 år, skal det være demokratiske valg av styre, slik at ”medlemmene” har demokratiske rettigheter og skal kunne velges inn i styret. Og det må oppgis dato for årsmøte når styret ble valgt. Valg av styre kan ikke avholdes sjeldnere en hvert andre år. Styremedlemmene må være valgt av og blant medlemmene. Så hele styret (alle lederne) i gruppene må altså også være medlemmer i lokalgruppen uavhengig av alder. Der er unntak fra regelen om valg av styre for grupper der 3 eller færre medlemmer er over 15 år (inkludert lederne som har betalt kontingent).
Powered by Cornerstone